top of page
  • barakbenita

ישועת המין האנושי

"בני-אדם ימצאו זאת יותר ויותר קשה - להשיג את היחס הנכון בין אדם לאדם, מכיוון שזה יתבע מאמץ של התפתחות פנימית, של פעילות פנימית [...]


זה ילך וייעשה קשה לבנים ולבנות להבין את אימותיהם ואבותיהם, וקשה יותר להורים להבין את ילדיהם. יהיה קשה יותר לאחים ולאחיות להבין אלה את אלה [...]


אם לא נתגבר על הנטיה האנושית הזו, לתעב או לחבב בן אדם בגלל הדעות הקדומות שלנו וההעדפות שלנו לאופי כזה או אחר, אם לא יתפתח [בצורה אקטיבית] הלך הנפש המקבל את האדם כפי שהוא – לא תתחולל כל התקדמות [...]


ישועת המין האנושי עשויה לבוא רק מהתגברות שכזו."


מתוך ההרצאה:

"איך להתגבר על המצוקה הנפשית של זמננו"

רודולף שטיינר

10.10.1916


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page