top of page
  • barakbenita

רקמה אנושית אחת חיה

האם ניתן להשפיע על אורגניזם אחר על ידי התכווננות בלבד וללא כל מגע ביניהם? (בדומה להילינג, רייקי...)

בהרצאת טד מעניינת מציג וואגנר אלגרטי, מהנדס בהכשרותו וחוקר תודעה,

חלק ממצאיו הנוגעים להשפעה של התודעה האנושית על פעילות השדה האנרגטי באורגניזם מרוחק.

לאחרונה הוא החליט לבדוק זאת גם באמצעות סריקת MRI ...
9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page